TTK HK Tisztújítás

A Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének éves Tisztújító Szavazásán 112-en vettek részt 2017. március 6-14. között. Idén csak papír alapon lehetett szavazni a tizenhat indulóra, illetve arról is kellett nyilatkozniuk a hallgatóknak, hogy elfogadják-e a HK SzMSz-ének változtatásait, valamint hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a Szavazáson elindult jelöltek a nyári, illetve téli időszakban szociális pályázatokat bíráljanak.A HK tagjai Szavazat


1. Kovács Szilvia 91
2. Schaf Alexa Lili 89
3. Barabás Zoltán 88
4-5. Lestyan Bence 66
Kubicza Gréta Andrea 66
6. Balogh Ferenc 63
7. Szabados Dóra Erzsébet 61
8-9. Grabarits András 58
Mohácsi Noémi 58
10-11. Németh Péter 57
Bartik Ábel Szilveszter 57
12. Holl Viktor 49
13. Csősz Gábor 46
14. Zeleny Klaudia 43
15. Simon András 42
16. Módos Dávid 32


A vastag betűkkel kijelölt hallgatók szereztek a Szavazáson mandátumot. Csősz Gábor került be a várólistáról, miután a HK megválasztotta elnökének Lestyan Bencét.
Idéntől kezdve tanácskozási jogú tagjai is vannak a HK-nak, számuk legfeljebb öt lehet. A HK Zeleny Klaudiát és Módos Dávidot választotta tanácskozási jogú tagjának.


SzMSz módosítások


Több módosítás is sorrakerült a TTK HK SzMSz-ében, a főbb módosítások közt szerepel a már említett tanácskozási jogú tagok bevonása a munkába, illetve a posztok átnevezése.


 1. Eddig a KHÖK-nek tagja minden, hallgatói jogviszonnyal rendelkezdő, a Karra beiratkozott hallgató, azonban a változatások után tagja minden, a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató, ide nem értve doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókat.
 2. A HK-nak 13 mandátumos tagja volt, és közülük került megválasztásra az elnök személye. Mostantól azonban 12 mandátumos tagja van a HK-nak, az elnököt az elnöki pályázatot leadó hallgatók közül választja meg a HK.
 3. Eddig két bizottság működött a HK-n belül: a KDJB és a PB. Hogy további embereket vonjunk be a munkába, 7 új bizottságot hoztunk létre: SZB, PRB, GB, KB, RB, PB, OB.
 4. Átnevezésre kerültek posztok:
  1. Programszervező Bizottság elnöke Rendezvényfelelős
  2. KDJB elnöke Ösztöndíj referens
  3. PR felelős Külső és belső PR felelős (2 személy)
  4. Kari öntevékeny köri felelős Kari közéleti felelős
  5. HK irodafelelőse HK titkára
 5. Illetve a HK hírek és honlap mellett a Facebook is felkerült az információs csatornák közé.


Alakuló ülés


A megújult TTK HK 2017. március 20-án tartotta alakuló ülését, ahol az egyes posztokról döntöttek. Az ülésen az EHK elnöke, Krisztián Dávid is részt vett.


HK Elnöke: Lestyan Bence
Lestyan Bence
Szavazás: 12-0-0
Idéntől a Képviselet Tisztségviselői Pályázatot ír ki az elnök személyére, melyre bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat. Az elnök feladatai között szerepel többek között az ülések levezetése, a Kar képviselete különböző fórumokon, kapcsolattartás a Kar vezetőségével, valamint a HK irányítása.
Ilyen pályázatot egyedül Lestyan Bence adott le, terveiről és motivációiról az alábbi linken olvashattok: https://goo.gl/HljyQv


Alelnök: Kovács Szilvia
Kovács Szilvia
Szavazás: 12-0-1
Az alelnök feladata elsősorban az elnök munkájának segítése, távollétében jogainak gyakorlása, valamint az utánpótlás-nevelés koordinálása.
Motivációk, tervek: „Elsősorban Bencének szeretnék minél több tudást átadni, valamint nagy hangsúlyt fektetni az újak képzésére és a tudásátadásra. Sok csapatépítő játékot tanultam, ezekkel is szeretném jobban összetartó közösséggé kovácsolni a HK-t. Ezek mellett a bizottságok munkájában is részt fogok venni a továbbiakban, mindenkinek szívesen segítek a feladatai ellátásában.”


Csősz Gábor
Barabás Zoltán
EHK delegáltak:
Barabás Zoltán, Csősz Gábor
Szavazás: 13-0-0, valamint 9-0-4
A delegáltak feladata a napi kapcsolattartás az EHK-val, valamint a kari HK tájékoztatása az egyetemi történő eseményekről, külső bizottságokban való részvételükről, vagy akár a Szenátuson elhangzottakról.
Motivációk, tervek:
Barabás Zoltán: „Néhány héttel ezelőtt felkértek az Egyetemi Hallgatóim Képviselet alelnöki posztjára. Fő célom az EHK belső működésének hatékonyabbá tétele, illetve az elnök maximális segítése.”
Csősz Gábor: „Elsősorban a HK-t szeretném minél részletesebben, pontosabban tájékoztatni az EHK-ban történő dolgokról, érthetően összefoglalni nekik az egyetemi történéseket.”
Gazdasági referens: Németh Péter
Németh Péter
Szavazás: 10-3-0
A gazdasági referens felel a HK gazdasági ügyeiért, felügyeli és irányítja a gazdálkodást, valamint javaslatot tesz többek között az éves költségvetésre. Ezen kívül ő a Gazdasági Bizottság vezetője.
Motivációk, tervek: „Elsősorban egy átlátható gazdasági rendszert szeretnék elkészíteni: kimutatásokkal, grafikonokkal, függvényekkel, hogy ne csak én, hanem mindenki tisztában legyen a HK pénzügyeivel. Ezen kívül szeretném rendszeresíteni a Gazdasági Bizottság üléseit, havonta tartanánk egy-egy megbeszélést.”


Szabados Dóra
Grabarits András
A szakcsoportok tanulmányi referensei:
Fizika: Grabarits András
Szavazás: 10-2-1
Matematika: Szabados Dóra
Szavazás: 11-0-2
Számítógépes és kognitív idegtudomány: Kovács Szilvia
Szavazás: 13-0-0
A tanulmányi referensek figyelemmel kísérik a különböző dokumentumok (TVSz, TÜR, stb.) változtatásait, azokról beszámolnak az ülések alkalmával. Rendszeresen kapcsolatot tartanak az oktatási dékánhelyettessel, illetve az oktatókkal. Ők készítik el a féléves teljesítményértékelési és vizsgarendeket is. Ezek mellett részt vesznek az EHK Külső Oktatási Bizottságában, valamint a HK Oktatási Bizottságában is, ahol az évfolyamfelelőseikkel dolgoznak együtt.
Motivációk, tervek:
Grabarits András: „A már elkezdett tantervi problémák megoldását és orvoslását ebben a félévben szeretném véglegesíteni, hogy a módosított mintatanterv szerint haladó hallgatók hatásosabban tudjanak tanulmányaikkal haladni.”
Szabados Dóra: „Folytatni fogom a Matematika BSc mintatantervének felülvizsgálását és átgondolását a Matematika Intézet vezetőségével. Az OB-vel szeretném a tantárgyadatlapokat átnézni és az esetleges hibákat kijavítani, valamint a TTK mindhárom szakán megcsinálni a tárgygráfot a könnyebb átláthatóság végett.”
Kovács Szilvia: „A legfontosabb feladat az lesz a következő időszakra, hogy a kognitív szakot közelebb hozzuk a karhoz.”


Rendezvényfelelős: Kubicza Gréta
Kubicza Gréta
Szavazás: 12-1-0
A posztért még elindult Módos Dávid is (0-10-3).
A rendezvényfelelős feladata a HK hivatalos programjainak szervezése (Regisztrációs hét, TTK Bál, Gólyatábor, stb.), a kari hagyományok kialakítása. Ezek mellett ő a Rendezvényszervező Bizottság elnöke is.
Motivációk, tervek: „Szeretném folytatni az elődöm, Lestyan Bence munkáját, valamint új programokkal színesíteni a kar életét. Első sorban jó ötlet lenne egy bál a tavaszi félév alatt is.”


Ösztöndíj referens: Balogh Ferenc
Balogh Ferenc
Szavazás: 12-1-0
Az ösztöndíj referens feladata javaslatot tenni a tanulmányi ösztöndíjak szétosztására és a normatíva felosztására. Emellett tagja a Pályázati Bizottságnak.
Motivációk, tervek: „Már az előző időszakban is megtetszett ez a poszt. Rövidtávú tervem, hogy a hallgatókkal megismertessem a tanulmányi ösztöndíj osztásának elveit, erről egy fórumot szervezni, ahol elmondhatják észrevételeiket. Hosszú távon szeretném, ha TTK-n is teljesítményindex alapú lenne az ösztöndíjosztás.”


Pályázati referens: Balogh Ferenc
Szavazás: 12-1-0
A pályázati referens készíti el a pályázatok kiírását, továbbítja azt a HSZI-nek, valamint bírálja a beérkezett dokumentumokat, előterjeszti az eredményeket a HK-nak és elkészíti a hozzá szükséges dokumentációt. Ő a Pályázati Bizottság elnöke.
Motivációk, tervek: „Szeretném bevonni a munkámba a Pályázati Bizottság tagjait, elsősorban a Közösségi Ösztöndíj osztásával kapcsolatosan, valamint újra fogom írni és szerkeszteni a pályázati dokumentumokat, hogy egységesek legyenek.”


Szociális referens: Mohácsi Noémi
Mohácsi Noémi
Szavazás: 13-0-0
A szociális referens figyelemmel kíséri a szociális és alaptámogatás pályázatok változtatását, a karon leadott pályázatok fő bírálója. Vezetője a Szociális Bizottságnak, ahol legfontosabb feladata a szociális bírálók felkészítése és felügyelése. Ő tartja a kapcsolatot a BME Esélyegyenlőségi Bizottságával.
Motivációk, tervek: „A legfontosabb, hogy átvegyem Kis Enikőtől a tudását, rálépjek arra az útra, amin ő járt. Szeretném a pályázati rendszer hibáit összegyűjteni és kijavítani, valamint a legjobbat kihozni a bírálásokból, pontozásból.”


Kollégiumi referens: Schaf Alexa Lili
Schaf Alexa Lili
Szavazás: 8-2-3, majd 9-1-3
A posztért még Zeleny Klaudia indult el (4-2-7).
A kollégiumi referens készíti el a férőhelyosztás elveit, szervezi a hallgatók ki- és beköltözését, javaslatokat tesz a kollégiumi fejlesztésekre. A Kollégiumi Bizottság elnöke.
Motivációk, tervek: „Szervezetten szeretném vinni a KB-t. A nyári kollégiumi férőhelyosztást velük szeretném közösen elkészíteni, hogy beleláthassanak a munkámba.”


Informatikai felelős: Holl Viktor
Holl Viktor
Szavazás: 13-0-0
Az informatikai felelős feladata a HK irodájában üzemelő elektronikus irodatechnikai eszközök működésének folyamatos biztosítása, esetleges javíttatása, a HK kérésére fejlesztési tervek elkészítése, a levelezési listák létrehozása és kezelése.
Motivációk, tervek: „Az irodai gépek rendberakása és karbantartása az elsődleges cél, igényfelmérés készítése. Az új HK-s weboldal állásának utánajárása, valamint megsürgetése, hogy mielőbb használható legyen.”


Zeleny Klaudia
Emlékeztetővezető: Zeleny Klaudia
Szavazás: 13-0-0
A HK emlékeztetővezetője készíti el az ülések dokumentációját, valamint havonta frissíti a határozatok könyvét.
Motivációk, tervek: "Ezzel a poszttal nagyon gyorsan bele tudnék tanulni a HK működésébe, motivált vagyok, hogy minél rövidebb idő alatt sikerüljön sok tudást elsajátítani, hiszen értenem kell, amit leírok."


KHÖK kari lapjának felelőse: Szabados Dóra
Szavazás: 12-0-1
A kari lap felelős tartja a kapcsolatot a lap vezetőségével, illetve a felelős kiadóval, segíti a lap vezetőségének munkáját. Emellett a PikkÁsz főszerkesztőjének javaslata alapján elkészíti az ösztöndíjról szóló felosztási javaslatot, és azt előterjeszti a HK-nak.
Motivációk, tervek: „Szeretném megint közelebb hozni a kari lapot és a HK-t egymáshoz, ezen szerintem már az előző időszakban is sokat javítottunk a PikkÁsz vezetőségével. Valamint szeretném újra rendszeresíteni a lapban a HK rovatot.”


Sport referens: Schaf Alexa Lili
Szavazás: 10-1-2
A sport referens részt vesz a HSK vezetőségben és segíti az elnököt, ezen kívül még részt vesz a HSB munkájában is. A kari sportnap fő szervezője, és a Gépészmérnöki Kar Sport Szakosztályával együttműködve szervezi a TTK hallgatóinak sportéletét.
Motivációk, tervek: „A továbbiakban is szeretnék részt venni az egyetemi sportélet szervezésében, azonban a HSK-val nagy változtatásokat kell elérnünk: megoldást kell találni arra, hogy megint sokan látogassák az eseményeinket.”


Külügyi felelős: Kovács Szilvia
Szavazás: 13-0-0
A külügyi felelős tájékoztatja a hallgatókat a különböző külföldi képzések lehetőségeiről, ezért rendszeresen tartja a kapcsolatot a tudományos és nemzetközi dékánhelyettessel. Ezen kívül részt veszt az ERASMUS+ pályázatok lebonyolításában: népszerűsíti azt, gondozza a kari pontrendszert és segít a beérkezett dokumentumok bírálásban.
Motivációk, tervek: „Az utóbbi években különféle módszerekkel próbálkoztam, hogy minél többen jelentkezzenek külföldi részképzésre. Már vannak új ötleteim, hogyan lehetne elérni, hogy jobban megfogja a hallgatókat ez a lehetőség is – előadássorozatot szeretnék létrehozni, ahol olyan hallgatók mesélnének az élményeikről, akik már tanultak külföldön.”


Kari közéleti felelős: Holl Viktor
Szavazás: 12-0-1
A közéleti felelős tartja a kapcsolatot az öntevékeny körökkel és szakkollégiummal, tájékoztatja őket a lehetőségekről, fejleményekről, segíti a munkájukat. A pályázataik bírálásánál segíti a vezetőket a pontrendszer kialakításában, valamint félévente legalább egy ülést tart.
Motivációk, tervek: „A KAPOCS tagjaként aktív résztvevője vagyok a kari életnek, így nem fog problémát okozni a kapcsolattartás a körökkel és szakkollégiummal. Minél gördülékenyebb információáramlást szeretnék elérni.”


Belső PR-felelős: Bartik Ábel
Bartik Ábel
Szavazás: 13-0-0
A HK belső PR felelőse tájékoztatja a kar hallgatóit különböző fórumokon minden őket érintő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb információról. Javaslatot terjeszt a HK elé a HK arculattervével, a HK PR tevékenységének kialakításával, fejlesztésével, lebonyolításával kapcsolatban, valamint a PR Bizottság tagja.
Motivációk, tervek: „Javítani és fejleszteni szeretném az információs csatornákat, hogy minél gyorsabban jussanak el a hírek a hallgatókhoz, valamint a külső PR-felelőssel majd elkezdünk szponzorokat keresni.”


Külső PR-felelős: Módos Dávid
Módos Dávid
Szavazás: 11-1-1
A posztért még Szabados Dóra indult el (2-6-5).
A HK külső PR felelőse segíti az egyetemet népszerűsítő rendezvények (Nyílt Nap, Educatio, kari Nyílt Nap) szervezését, erre segítőket keres. Javaslatokat ad a prospektusok és ajándéktárgyak beszerzésére, valamint a PR Bizottság tagja.
Motivációk, tervek: „Az Educatio-n szerettem bele ebbe a posztba, úgy érzem, ez áll a legközelebb hozzám. Mindent meg fogok tenni, hogy kövessem az elődöm munkáját.”


HK titkára: Zeleny Klaudia
Szavazás: 12-0-1
A HK titkára felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért, közreműködik a szükséges hivatalos papírok nyomtatásáért, fénymásolásáért, valamint biztosítja a napi ügymenet zavartalan lebonyolításához szükséges eszközök rendelkezésre állását.
Motivációk, tervek: „Nagyon lelkes vagyok ezzel a poszttal kapcsolatban, már vannak terveim, hogyan lehetne egy jól működő rendszert kiépíteni.”


Bizottságok vezetői


Gazdasági Bizottság (GB): Németh Péter
Kollégiumi Bizottság (KB): Schaf Alexa Lili
Oktatási Bizottság (OB): Szabados Dóra
Pályázati Bizottság (PB): Balogh Ferenc
Rendezvényszervező Bizottság (RB): Kubicza Gréta
PR Bizottság (PRB): Bartik Ábel
Szociális Bizottság (SzB): Mohácsi Noémi


Jelölések


Szavazás: Igen-Nem-Tartózkodik
SzMSz: Szervezeti és Működési Szabályzat
KHÖK: Kari Hallgatói Önkormányzat
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet
TVSz: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
HSZI: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

Lestyan Bence segítségével írta Szabados Dóra

Ez a cikk a PikkÁsz 2017 tavaszi számában jelent meg.

No comments:

Post a Comment